Reklamační řád

Provozovatel obchodu: Conseil Invest s.r.o.
Sídlo společnosti: Bílkova 855/19, 110 Praha 1
IČ: 069 51 261
Datová schránka: xc55vpi
Zapsána: Zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 291941
Telefonní kontakt: +420 720 673 814
E-mail: info@outletovezbozi.cz

ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ REKLAMACÍ/VRATEK
Outletové Sklady
Zagarolská 163
277 51 Nelahozeves
1.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen
„Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za
vady (dále jen „reklamace“)
1.2. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek.
Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními
podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
1.3. Zákazníkem internetového obchodu www.outletovezbozi.cz je buď Kupující -
spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele
(dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující - podnikatel, který při uzavírání a plnění
smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“).
Kupující – spotřebitel a Kupující – podnikatel jsou dále společně označováni jako
„Kupující“.
1.4. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské
činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů
dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.
2.
ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO
2.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména
Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které
Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu
zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc
tohoto druhu obvykle používá,
- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost
nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,
- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2.2. Ke Zboží je přikládán daňový doklad a k některým výrobkům záruční list. Není-li ke
Zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.
3.
PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY ZBOŽÍ
3.1. Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s
dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující
není povinen takovéto Zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez
zbytečného odkladu informuje Prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontrolujeneporušenost Zboží a kompletnost jeho příslušenství.
3.2. Při osobním odběru Kupujícím, je okamžik převzetí Zboží okamžikem přechodu
nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Jestliže Kupující Zboží
neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze
pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo Zboží již v době
přechodu nebezpečí škody na Zboží. Pozdější reklamace neúplnosti Zboží nebo vnějšího
poškození Zboží nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však
možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
3.3. Reklamaci Zboží může Kupující - spotřebitel uplatnit osobně na adrese provozovny a
sídla společnosti. Pozor, při nákupu na IČO platí záruka 12 měsíců!

Kupující může dále reklamované zboží zaslat přepravní službou na adresu:
Outletové Sklady
Zagarolská 163
277 51 Nelahozeves

3.4. V případě, že Kupující bude zasílat Zboží Prodávajícímu přepravní službou, měl by
ve vlastním zájmu zabalit reklamované Zboží do vhodného a dostatečně chránícího
obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy
k jeho poškození. U křehkého Zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka
by měla obsahovat reklamované Zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme
přiložit kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní
údaje Kupujícího.
3.5. Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno v
internetovém obchodě „www.outletovezbozi.cz“ firmy Conseil Invest s.r.o.. Optimální je
originál dokladu o zakoupení Zboží.
3.6. Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada
nebo poškození vznikla:
- mechanickým poškozením Zboží
- prokazatelně nesprávným užíváním,
- užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v
záručním listu,
- užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
- prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností,
vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno
nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
- prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,
- pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo
je-li na Zboží odlišné výrobní číslo (název, velikost atd.) od toho, jež je uvedeno v
záručním listu nebo v přiloženém daňovém dokladu.
3.7. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené
obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší
cena ujednána, u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,
kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím.
3.8. Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy
na jiné placené Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona.
V případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen Zboží, které je poskytované
jako dárek vrátit v původním stavu Prodávajícímu.
3.9. Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu písemné
potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list).
Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo Prodávajícího.
Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad ozakoupení Zboží obsahující údaje jako záruční list. Pokud je poskytována delší než
zákonná záruční doba, určí Prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky v
záručním listě.
4.
ZÁRUČNÍ DOBA
4.1. Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u
spotřebního Zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží. Projeví-li se vada Zboží
v průběhu šesti měsíců od převzetí Kupujícím - spotřebitelem, má se za to, že Zboží bylo
vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. V případě koupě již použitého Zboží činí
doba pro uplatnění práv z vadného plnění 12 měsíců. Pro Kupujícího – podnikatele činí
záruční doba dvanáct měsíců.
4.2. Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o
dobu, po kterou bylo Zboží v opravě. V případě výměny Zboží v rámci záruční opravy
pokračuje původní záruční doba. U použitého zboží (zánovního) činí záruka 12 měsíců.
4.3. Na baterii či akumulátor, které mohou být součástí produktu, se vztahuje doba
životnosti v délce šesti měsíců, protože se jedná o spotřební materiál.
5.
PRÁVA Z VAD ZBOŽÍ
5.1. Nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku Odpovědnost Prodávajícího, může Kupující
– spotřebitel požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze
vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující-spotřebitel
požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to
však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného
odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má Kupující –
spotřebitel vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.
5.2. Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Kupující-spotřebitel i v
případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady
po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující - spotřebitel právo od
smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež
byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li
Zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé
odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.
5.3. Pokud Kupující – spotřebitel od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání
nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat
přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu
Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit,
jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že
by zjednání nápravy působilo značné obtíže Kupujícímu – spotřebiteli.
5.4. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Prodávající Kupujícího před
převzetím Zboží upozornil, že Zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
5.5. Kupující-spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených
v NOZ. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo
doručeno prohlášení Kupujícího-spotřebitele o odstoupení od smlouvy, pokud jsou
splněny všechny zákonné podmínky dle §2001 a násl. NOZ V případě odstoupení od
smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na
jejím základě poskytly.
5.6. V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu kompletní
Zboží včetně veškerého příslušenství.
6.
VYŘÍZENÍ REKLAMACE
6.1. Kupujícímu – spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se
Prodávající a Kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet
následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 NOZ. Po uplynutí této lhůty se
Kupujícímu – spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o
podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči Kupujícímu – podnikateli.
6.2. Kupující-spotřebitel se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny,
kde reklamaci uplatnil, nebo na její zákaznické telefonní lince.
6.3. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence
reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku).
Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat Zboží čisté v souladu s hygienickými
předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.
6.4. Kupující je povinen předat Zboží do reklamačního řízení kompletní. Dále doporučujeme
přiložit kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje (adresa,
telefon, e-mail). V případě, že Kupující nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je
nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro
vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.
6.5. Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení - reklamační protokol, který
mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování
reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost
potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy
byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je
Kupujícím-spotřebitelem požadován. Pokud Kupující-spotřebitel výrobek do reklamačního
řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.
6.6. Kupující - spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění
reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o
poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující-spotřebitel o proplacení těchto nákladů
musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty
pro uplatnění práv z vadného plnění.
7.
ODMÍTNUTÍ PŘIJETÍ DO REKLAMACE
7.1. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží
znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.
7.2. Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci Zboží také v případě, že Zboží není
předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.
8.
VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ ZE ZÁRUČNÍ OPRAVY
8.1. Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím SMS, emailem
nebo telefonicky. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení
zasláno na adresu Kupujícího.
8.2. Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je
uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání
reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.
8.3. Při výdeji Zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, který
obdržel při přijetí o Zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.
* Při nevyzvednutí reklamace do 60 dnů po termínu ukončení opravy nebo při nevyzvednutí zboží
v případě neoprávněné reklamace, může nevyzvednuté zboží být zlikvidováno, bez nároku na
odškodnění kupujícího.

Internetový obchod: www.outletovezbozi.cz
Společnost: Conseil Invest s.r.o.
Se sídlem: Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1
IČ: 069 51 261
Telefonní kontakt: +420 720 673 814
E-mail: info@outletovezbozi.cz

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2021. Změny reklamačního řádu
vyhrazeny.